รัฐราษฎร์เรียนรู้มุ่งสู่ประตูอาเซี่ยน

  มาทำความรู้จักประชาคมอาเซียน 2558

 

ก่อตั้ง : 8 สิงหาคม 2510 โดย รมต. กต. อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพ”

สมาชิก : อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา

เป้าหมาย : จัดตั้งประชาคมอาเซียนให้ได้ภายในปี 2558 โดยแบ่งออกเป็น 3 เสาหลัก ได้แก่

             1. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

             2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 

             3.ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

เป้าหมาย : เพื่อให้อาเซียนเป็นสังคมเป็นเอกภาพ เอื้ออาทรต่อกัน มีความเป็นอยู่ที่ดี พัฒนาทุกด้าน และมีความมั่นคงทางสังคม โดย

แนวทางการเตรียมความพร้อม :

     –  เตรียมความพร้อมสาหรับบุคลากรในสาขาต่างๆ อาทิ ภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่น เนื่องจากอาเซียนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการประสานงาน ส่วนภาษาท้องถิ่น ใช้สาหรับการติดต่อสื่อสาร และอานวยความสะดวกต่อประชาชน และนักท่องเที่ยวของสมาชิก

     – ศึกษาข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะตัวบทกฎหมายของสมาชิกแต่ละประเทศ เนื่องจากมีความแตกต่างกัน เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความร่วมมือ และป้องกันความขัดแย้งระหว่างประเทศ

     – ศึกษาวัฒนธรรมของสมาชิก โดยเฉพาะประเทศที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน อาทิ ชาวมุสลิม เพื่อสร้างความเข้าใจ และการปฏิบัติต่อประชาชนเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง

     – จัดตั้งสานักงาน/สานัก/ส่วนงาน เพื่อดูแลงานรับผิดชอบงานด้านอาเซียนโดยเฉพาะ ภายใต้องค์กร

ที่มาขัอมูล : http://www.sobkroo.com/detail_room_index.php?nid=5011

           โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์  ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์  ” รัฐราษฎร์เรียนรู้มุ่งสู่ประตูอาเซี่ยน ” ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซี่ยน   สร้างความตระหนัก  และสร้างกระแสให้บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน ของโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์   และชุมชน  ได้เตรียมพร้อมเป็นประชาคมอาเซี่ยน    ส่วนภาพบรรยากาศในการเดินรณรงค์ ดูได้จาก  Clip  VDO  ด้านล่างนี้ค่ะ…..

 

Advertisements

2 thoughts on “รัฐราษฎร์เรียนรู้มุ่งสู่ประตูอาเซี่ยน

  1. ผมดีใจมากครับ ที่ได้ดูคลิปที่่น้องๆทำกิจกรรมครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s