กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

        

           ครูที่ปรึกษา หรือที่เรียกว่าครูประจำชั้น ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มีบทบาทสำคัญมากต่อการดูแลนักเรียน  เนื่องจาก  มีความใกล้ชิดกับนักเรียนรองมาจากผู้ปกครอง  สำหรับบทบาทภาระหน้าที่ของครูที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้น ที่สอดคล้องในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เช่น  

   1) ดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ทั้งการส่งเสริม ป้องกันปัญหาและการช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหาในด้านความสามารถ ด้านสุขภาพ และด้านครอบครัว และอื่น ๆ   

   2) ดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางที่กำหนด 

การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

          ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอนพร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินการดังกล่าว และมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอก รวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน

          การดูแลช่วยเหลือ รวมหมายถึง การส่งเสริม การป้องกัน และการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาโดยวิธีการและเครื่องมือสำหรับครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการดำเนินงานพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง ปลอดภัยจากสารเสพติด และมีความสุขในการดำรงชีวิตในสังคม

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการดำเนินงาน

1.ผู้บริหารโรงเรียน รวมทั้งผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และให้การสนับสนุนการดำเนินงาน หรือร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

2.ครูทุกคนและผู้เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องมีความตระหนักในความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีทัศนคติต่อนักเรียนและมีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน

3.คณะกรรมการหรือคณะทำงานทุกคณะ ต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิด และมีการประชุมในแต่ละคณะอย่างสม่ำเสมอตามกำหนด

4.ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักสำคัญในการดำเนินงาน โดยต้องได้รับความร่วมมือจากครูทุกคนในโรงเรียน รวมทั้งการสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ จากโรงเรียน

5.การอบรมให้ความรู้และทักษะ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลความรู้แก่ครูที่ปรึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องในเรื่องที่เอื้อประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะเรื่องทักษะการปรึกษาเบื้องต้น และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

กระบวนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กระบวนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีองค์ประกอบสำคัญ 5 ประการ คือ

    1.การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

    2.การคัดกรองนักเรียน

    3.การส่งเสริมนักเรียน

    4.การป้องกันและแก้ไขปัญหา

    5.การส่งต่อ

          กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนของโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์  ประจำปีการศึกษา  2554  สามารถรับชมได้จาก  Clip  VDO  นี้ค่ะ….

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s