5 รั้วป้องกันยาเสพติด

    

           ยาเสพติดถือเป็น “ภัยคุกคามที่กัดกร่อน บ่อนทำลายประเทศชาติ” ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งต่อปัจเจกบุคคล สังคมส่วนรวม และการพัฒนาประเทศ   ทำให้สูญเสียทรัพยากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศ

          อีกทั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดก่อให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศ ไม่เป็นที่ไว้วางใจของนานาชาติในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้ไม่กล้าเข้ามาท่องเที่ยวหรือลงทุนทางการค้าและธุรกิจต่าง ๆ

         

          “รั้ว” หลายท่านจะคุ้นเคยกันดี  แต่ในที่นี้หมายถึง การสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างกิจกรรม สร้างกระบวนการทำงานทั้งภาครัฐและประชาชนได้ดำเนินการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ อันได้แก่ รั้วชายแดน รั้วชุมชน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน และรั้วครอบครัว

          รั้วแรก คือ “รั้วชายแดน”

          ยาเสพติดส่วนใหญ่มาจากแหล่งผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและลักลอบนำเข้าประเทศไทย ภารกิจนี้มีกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นเจ้าภาพหลัก ให้กองกำลังป้องกันชายแดนเป็นผู้รับผิดชอบในระดับพื้นที่ ทำหน้าที่จัดกำลังปฏิบัติการลาดตระเวน สกัดกั้นการนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน จัดตั้งอาสาสมัครประชาชนในหมู่บ้านชายแดนเพื่อเป็นกำลังเฝ้าระวัง รวมถึงปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดในเชิงรุกด้วยการดำเนินมาตรการทางการข่าว การร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งด้านการข่าว การปราบปรามสกัดกั้น และการลาดตระเวนร่วมกัน

         

          รั้วสอง คือ “รั้วชุมชน”

          จากความอ่อนแอของชุมชน ความไม่มีภูมิคุ้มกันของชุมชนทำให้ปัญหายาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดได้ง่าย รัฐบาลจึงประกาศชัดเจนที่จะสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาสังคมด้านต่าง ๆ เสริมบทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในการเฝ้าระวังรวมทั้งการสำรวจตรวจสอบพฤติการณ์ทั้งค้าและเสพด้วยกระบวนการประชาคม เพื่อคัดกรองปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนขั้นต้นรวมถึงมาตรการทางด้านกฎหมาย เพื่อลดทอนโครงสร้างทางการค้าในพื้นที่ รวมถึงการจับกุมและส่งผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัด

          รั้วสาม คือ “รั้วสังคม”

          มุ่งเน้นไปที่เด็กและเยาวชน ซึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา พบว่าปัจจัยลบในสังคม ทั้งสถานบันเทิงที่ผิดกฎหมาย หอพักที่ไม่ได้จดทะเบียน โต๊ะสนุ๊ก โต๊ะพนันบอล ตู้ม้า ร้านเกมส์ อินเทอร์เน็ต แหล่งมั่วสุมต่าง ๆ ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ภารกิจนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด/ผอ.รมน.จว.ดำเนินการขยายพื้นที่และกิจกรรมทางบวกให้มากขึ้น อาทิ ลานกีฬา ลานดนตรี ลานกิจกรรมสร้างสรรค์ของเยาวชน รวมถึงการสร้างแกนนำกลุ่มต่าง ๆ ในจังหวัด ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการจัดระเบียบสังคม อาทิ แกนนำครูอาสา แกนนำผู้ปกครอง แกนนำเยาวชน แกนนำชุมชน ฯลฯ

          รั้วสี่ คือ “รั้วโรงเรียน”

 

          ปกติแล้วเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็จะมีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องอื่น ๆ ตามมา เช่น หนีเรียน มั่วสุม เสพยาเสพติด ก้าวร้าว สูบบุหรี่ ดื่มของมึนเมา ดังนั้นมาตรการแก้ไขปัญหาของเยาวชนจึงต้องมุ่งเน้นไปที่สถานศึกษาทุกระดับ ภารกิจนี้มีกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลักในการสำรวจและจัดทำข้อมูลค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด/ผู้ค้า และเยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยมอบหมายให้ครูทำหน้าที่เสมือนกลไกปลูกฝังและสอดส่องพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ด้วยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา อาทิ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาเฉพาะ ค่ายพัฒนาคุณธรรมกิจกรรมทางเลือกตามความสนใจของเยาวชนทั้งดนตรี กีฬา ศิลปะและการพัฒนาอาชีพ นอกจากนี้ยังผลักดันให้มีการจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองในโรงเรียนและชุมชนด้วย

  รั้วสุดท้าย “รั้วครอบครัว”

          ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะป้องกันยาเสพติด เพราะเมื่อใดครอบครัวเข้มแข็งก็จะส่งผลต่อพื้นฐานของความเข้มแข็งของประเทศด้วย โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จัดอบรมพ่อแม่ผู้ปกครอง ญาติพี่น้อง เกี่ยวกับความรู้ในการป้องกันยาเสพติด โดยจะมุ่งเน้นไปที่ครอบครัวที่มีบุคคล เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งที่ถูกจับกุมหรือที่บำบัดรักษา เป็นเป้าหมายแรก

          นอกเหนือจากยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันแล้ว   ยังมีการใช้มาตรการทางกฎหมายสืบสวน ปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติดระดับต่าง ๆ เพื่อตัดโครงสร้างการกระจายยาเสพติดไปยังผู้เสพ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการเร่งรัดโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดแบบบูรณาการ นำผู้เสพเข้าสู่ระบบบำบัดฟื้นฟูของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการใช้กระบวนการชุมชน ประชาสังคมเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง เช่น กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน ในการจัดทำค่ายบำบัดฟื้นฟู และโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองให้ความช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตภายหลังผ่านการบำบัดฟื้นฟู เช่น การให้อาชีพ สนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ ตลอดจนการจัดกลไกติดตามผู้ผ่านการบำบัดให้สามารถกลับสู่สังคมได้ตามปกติ

       

          โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์  เป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ตะเข็บแนวชายแดน ไทย – พม่า  นักเรียนบางส่วนเป็นนักเรียนที่อพยพตามผู้ปกครองมาจากประเทศเพื่อนบ้าน  และไม่มีสถานะทางทะเบียนเป็นคนไทย การเข้า -ออก ระหว่างประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน จึงเป็นไปด้วยความง่ายดาย   เนื่องจากมีความชินเส้นทางการคมนาคมเป็นอย่างดี  และในบางครั้งก็อาจมีเรื่องของยาเสพติดเล็ดลอดเข้ามาในประเทศไทย   ดังนั้นจึงถือว่าโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์เป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดเลยทีเดียว
          จากปัญหาดังที่กล่าวไป หากทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ปัญหาก็อาจมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น และอาจเป็นไปได้สูงทีเดียวที่ปัญหาเหล่านั้นจะลุกลามเข้ามาสู่สถานศึกษา   โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ดี   จึงได้เข้าร่วมประชุมเรื่องหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในเขตตำบลเปียงหลวง  อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่   ซึ่งเป็นตำบลที่ติดชายแดนไทย – พม่า และเป็นตำบลที่โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ตั้งอยู่   ในการประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น และเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้ว
การประชุมครั้งนี้ ได้มีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย อาทิเช่น อบต.เปียงหลง ,อำเภอเวียงแหง , ทหาร , ตำรวจ ,โรงพยาบาลเวียงแหง , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียงหลวง , พัฒนาสังคม , กศน. , ผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลเปียงหลวง ซึ่งก็ถือว่าทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการเริ มที่จะแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคม…น่าชื่นใจจริง ๆ …ส่วนภาพบรรยากาศการประชุม เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2553 สามารถรับชมได้จากรูปภาพค่ะ….

Advertisements

4 thoughts on “5 รั้วป้องกันยาเสพติด

  1. สวัสดีค่า มาเม้นแล้วน๊ะ อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ว่าง แต่ครวาวนี้ได้ความรู้มาม๊ากกกกกกมากค่ะ

  2. สวัสดีค่า มาเม้นแล้วน๊ะ แต่คราวนี้ได้ความรู้มาม๊ากกกกกกมากค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s