ชุมนุมกีฬาและนันทนาการ

ชุมนุมกีฬาและนันทนาการ

ประดิษฐ์ฮูล่าฮุบเพื่อแจกครูในโครงการ

“ครูรัฐราษฎร์สุขใจ  ไร้พุง”

           กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบ วิธีการที่     หลากหลาย  ในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ  คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

           ชุมนุมกีฬาและนันทนาการ  โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น   มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีกระบวนการคิด มีทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม และมีความสุข   มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ โดยกำหนดเป้าหมายในการจัดกิจกรรมในชุมนุมดังนี้
 1. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย เกิดความรู้ ความชำนาญ ทั้งวิชาการและ   วิชาชีพอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
 2. ผู้เรียนค้นพบความสนใจ ความถนัด และพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัว      มองเห็นช่องทางในการสร้างงาน  อาชีพในอนาคตได้เหมาะสมกับตนเอง
 3. ผู้เรียนเห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่าง ๆ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และประกอบสัมมาชีพ
 4. ผู้เรียนพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมในการดำเนินชีวิต และเสริมสร้างศีลธรรม       จริยธรรม
 5. ผู้เรียนมีจิตสำนึกและทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ

          กิจกรรมของชุมนุมกีฬาและนันทนาการ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์   ในปีการศึกษา 2553  นี้  ได้ประดิษฐ์ฮูล่าฮุบเพื่อมอบให้คุณครูที่เข้าร่วมโครงการ “ครูรัฐราษฎร์สุขใจ  ไร้พุง”  ซึ่งภาพกิจกรรมได้นำเสนอผ่านวีดีโอด้านล่างนี้ค่ะ….

 

 

Advertisements

7 thoughts on “ชุมนุมกีฬาและนันทนาการ

  • ดีมากค่ะ….ด.ญ.จริยา
   หนูเป็นเด็กดีมาก
   ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับตนเอง

  • สวัสดีค่ะ….จริยา
   ครูดีใจมากที่หนูเข้ามาเยี่ยมชมเว็บ
   ครูหวังว่าหนูคงได้ความรู้จากเว็บนี้นะค่ะ…

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s